Sauna, Spa, Banjo Turke


Me partneritetin strategjik Water.al® - Çevsutek është e mundur që të keni një impiant uji të shëndetshëm, me standarte botërore, në Ballkan.

Spa, është shkurtimi në latinisht, i shprehjes "Sanitas Per Aquam", pra, "Shëndeti që Vjen nga Uji". Saunat, spa-të, banjot turke dhe dhomat e ngrohta të ngjashme me këto, janë mjete nga të cilët përfitohet të cilët kanë një vend të veçantë pas ditëve të lodhshme të punës, për një shëndet të mirë trupor dhe për të hequr stresin. Për një kënaqësi të plotë dhomat e ngrohta duhet të mbështeten nga ambiente si dhoma kripe dhe me dhoma të ftohta, si dhoma akulli.

Në periudhat e mëparshme këto lloj përfitimesh merreshin në shpellat e kripës, në burimet me ujëra gjeo termale dhe burime natyrore të ngjashme me këto, ndërsa sot këto ambiente mund të ndërtohen.
Punimet për ndërtimin e saunave, spa-ve dhe banjove turke mund të vlerësohen në 4 faza, si më poshtë;

 1. Dizenjim
  Vlerësohet gjendja e ndërtesës për përshtatshmërinë e një impianti të tille dhe bëhet dizenjimi i projektit.
 2. Ndërtimi
  Projekti i dizenjuar ndërtohet.
 3. Instalimi
  Instalohet impianti mekanik
 4. Mirëmbajtja
  Bëhet mirëmbajtja periodeke në mënyrë që impianti të punojë me sukses gjatë përdorimit.
Midis mundësive të ofruara nga hotelet për të kënaqur mysafirët e tyre, impiantet e shëndetit të ujit të cilat janë dizenjuar mirë dhe mirëmbajtur, zënë një vend të rëndësishëm. Për ata, të cilët duan t'i kenë në shtëpi këto mundësi, është e mundur të zhvillohen zgjidhje në shkallë të vogël. Një tjetër model që mund të shohim, në shkallë profesionale, është modeli në formën e bizneseve të pavarurara të cilat ofrojnë këto shërbime kundrejt një pagese për klientët e tyre, në një madhësi të mjaftueshme për një numër të madh njerëzish.

Cilido qoftë qëllimi dhe madhësia e ndërtimit të sistemit, është e rëndësishme që këto sisteme, të ndërtohen nga një ekip që e njeh mirë punën dhe pas ndërtimit t'u jepet një mbështetje e fuqishme.

Na kontaktoni për të përfituar nga privilegji i aksesimit të profesionalizmit të Çevsutek dhe sigurisë dhe garancisë së Water.al®.