Mendimet e Klientëve

Të pushojmë ne, të flasin pak dhe klientët tanë.Faleminderit Water.al për shërbimin profesional dhe në kohë, gjithashtu me produkte cilësore.
Jua sugjeroj të gjithëve.

Pëllumb Muharremi

Sistemin e trajtimit të ujit të cilin përdor në shtëpi, e pashë në faqen e Water.al dhe e bleva. Në saj të sistemit të trajtimit të ujit që kam marrë nga Water.al aromat dhe turbullira që vinin nga uji i rrjetit tashmë janë zhdukur dhe në vend të tyre kam një ujë të kulluar dhe pa erë. Uji që filtron sistemi është më i sigurtë sesa uji i blerë në market. E konsumojmë në mënyrë të sigurtë, familjarisht.

G.V.